Terme en voorwaardes

Welkom by eBuy7.com, 'n gratis en fooi-gebaseerde dienswebwerf, wat deur 7datasources Technology Co., Ltd besit en bestuur word. Die volgende dokument verduidelik die bepalings en voorwaardes wat van toepassing is op u gebruik van eBuy7.com, insluitend maar nie beperk tot toegang tot eBuy7 . Com, met watter inligting ook al, gebruik die inligting, dienste en produkte wat deur eBuy7.com verskaf word, om sake tussen gebruikers van eBuy7.com tuis en in die buiteland te bevorder (ook 'Service genoem'). U gebruik van eBuy7.com is onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes (ook genoem 'Ooreenkoms'), insluitend enige ander wetlike kennisgewings en regulasies wat van toepassing is op die Diens, tussen u en 7datasources.


1. aanvaarding1.1 Deur eBuy7.com te gebruik, erken u die bepalings en voorwaardes hiervan en stem u in dat u gebind sal wees deur die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie ooreenkoms.
1.2 Daarbenewens kan hierdie ooreenkoms van tyd tot tyd deur 7datasources verander of bygewerk word sonder enige vooraf kennisgewing aan u. Veranderde bepalings en voorwaardes sal geldig wees nadat dit op eBuy7.com geplaas is. U deurlopende gebruik van ons diens dui aan dat u die gewysigde ooreenkoms aanvaar.
1.3 Tensy uitdruklik anders vermeld, sal enige verdere opgradering, wysiging, toevoeging of verandering aan die diens, of enige nuwe funksie wat ons diens verbeter of verbeter, onderhewig wees aan hierdie ooreenkoms. U kan op enige tydstip ophou om die diens te gebruik.
1.4 Hierdie ooreenkoms mag nie anders gewysig word nie, behalwe skriftelik onderteken deur 'n gemagtigde beampte van 7datasources.2. gebruikers2.1 eBuy7.com lewer dienste aan individue en ondernemings wat wettig bindende kontrakte onder toepaslike wetgewing kan sluit. Moenie die diens gebruik as u nie kwalifiseer nie.
2.2 7datasources is verplig om u in kennis te stel dat enige gebruiker tydens toegang tot eBuy7.com moet optree in ooreenstemming met toepaslike wette. 7datasources is nie verantwoordelik vir die moontlike gevolg wat veroorsaak word deur u gedrag tydens die gebruik van eBuy7.com nie.
2.3 eBuy7.com mag die diens na enige goeddunke te eniger tyd aan iemand weier sonder enige vooraf kennisgewing aan u. Die diens is nie beskikbaar vir lede van eBuy7.com tydelik of onbepaald nie.3. Registrasieverpligtinge3.1 As u aansluit by of lid word van eBuy7.com, stem u hiermee in om: (a) ware, akkurate, huidige en volledige inligting oor uself (soos identifikasie, kontakbesonderhede en ens.) Op die "JOIN FREE" aansoekvorm te verstrek (sodanige inligting is die "Registrasie-inhoud"), of as deel van u voortgesette gebruik van die Diens en (b) die registrasie-inhoud onmiddellik bywerk en opdateer om dit waar, akkuraat, aktueel en volledig te hou.
3.2 As u 'n sake-entiteit verteenwoordig wat op eBuy7.com geregistreer is, belowe u dat u die magtiging het om die entiteit aan hierdie ooreenkoms te bind.
3.3 As u inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, nie huidige of onvolledig is nie, of 7datasources redelike gronde het om te vermoed dat sodanige inligting onwaar, onakkuraat, nie huidige of onvolledig is nie, behou 7datasources die reg voor om dit uitsluitlik te diskresie om u op te skort of te beëindig Diens sonder enige vooraf kennisgewing aan u.
3.4 Tydens die registrasieproses skep u 'n lid-ID en wagwoord. Deur 'n geregistreerde lid van eBuy7.com te word (ook bekend as "Lid"), kan u toegang tot u eie rekening verkry deur u lid-ID en wagwoord.4. Gebruiksvoorwaardes4.1 U is alleen verantwoordelik vir die behoud van die vertroulikheid van u lid-ID en wagwoord, en u is ten volle verantwoordelik vir alle aktiwiteite wat plaasvind onder u lid-ID en wagwoord. U stem in om (a) 7datasources onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde gebruik van u lid-ID of wagwoord of enige ander skending van die veiligheid daarvan, en (b) sorg dat u die webwerf aan die einde van elke sessie behoorlik verlaat. 7datasources kan nie en is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade as gevolg van u versuim om aan hierdie ooreenkoms te voldoen nie. 7datasources is nie die plig vir u skade wat deur magtelike oortreding veroorsaak word nie, soos aanvalle, onderbrekings of wanfunksionering.
4.2 U stem in om die diens slegs te gebruik vir doeleindes wat toegelaat word deur (a) die ooreenkoms en (b) enige toepaslike wetgewing, regulasies of riglyne in die betrokke jurisdiksies.
4.3 U stem in om nie toegang tot (enige poging tot) toegang tot die Diens op enige ander manier te verkry as deur die koppelvlak wat deur eBuy7.com verskaf word nie.
4.4 U stem saam dat u alleen verantwoordelik is vir (en dat 7datasources geen verantwoordelikheid teenoor u of aan 'n derde party is nie) vir enige oortreding van u verpligtinge ingevolge die Ooreenkoms en vir die gevolge (insluitend enige verlies of skade wat 7datasources mag ly) van enige sulke oortreding.
4.5 eBuy7.com stuur of stuur 'n kennisgewing of dokument na u e-posadres (en u stem saam dat wanneer u die oorspronklike e-posadres wat tydens die registrasieproses ingedien is, verander en dit aanvaar word deur eBuy7.com, sal die nuwe e-posadres seëvier) . As die kennisgewing of dokument by u e-posstelsel aankom (of die omstandighede die aanname dat die diens gelewer is, regverdig), word die diens as afgehandel beskou.
4.6 eBuy7.com is geregtig om allerlei besigheidsinligting rakende eBuy7 se dienste te stuur deur die kontak wat u verskaf het (insluitend e-pos, selfoonboodskappe, ens.). U moet 'n skriftelike kennisgewing aan ons stuur as u weier om aan te hou om die besigheidsinligting te ontvang.5. Inligting versameling5.1 Slegs geregistreerde lede kan inligting (soos lêers, foto's, video's of ander beelde oor persoon en / of entiteit, produkte, dienste, aanbiedinge, produkte, dienste, aanbiedinge, inligting verskaf, plaas, stuur, stuur, publiseer of voorlê) ) op eBuy7.com. 7datasources behou die reg voor (maar is nie verplig nie) om enige of alle inligting wat dit onvanpas ag te filter, te verander, te selekteer en / of te skrap. Elke lid is uitsluitlik en wettig verantwoordelik vir (en dat 7datasources geen verantwoordelikheid teenoor u of enige derde party het nie) vir die akkuraatheid, volledigheid, integriteit, tydigheid, korrektheid en nie-inbreuk op die inligting wat u skep, vertoon, oordra of verskaf terwyl u die diens gebruik en die gevolge van u optrede (insluitend enige verlies of skade wat 7datasources mag ly) hierdeur.
5.2 Elke lid erken en waarborg dat inligting wat aan eBuy7.com verskaf word, nie (a) obseen mag wees, enige pornografie, seksverwante handelsware, enige ander inhoud mag bevat nie, anders eksplisiete seksuele materiaal mag bevorder of andersins skadelik vir mense kan wees nie, (b ) lasterlik, lasterlik wees, wederregtelik dreigend of onwettig teister, (c) diskriminasie op grond van ras, geslag, godsdiens, nasionaliteit, gestremdheid, seksuele oriëntasie of ouderdom bevorder, (d) die inbreuk aantree of oortree, in stryd wees met enige outeursreg, patente, handelsmerke, handelsgeheime of ander eiendomsregte, publisiteitsregte of privaatheidsregte, of enige ander regte van derdepartye, en (e) word deur die wet beperk of verbied.
5.3 Alhoewel 7datasources baie moeite doen om die gegewe inligting te bevestig, is 7datasources nie waarborg nie & is dit nie wettiglik verantwoordelik vir die akkuraatheid, integriteit, kwaliteit en nie-skending van sulke inligting nie.
5.4 7datasources versamel inligting oor persone / ondernemings, produkte en aanbiedings, en bou sy eie databasis. 7datasources besit outeursreg oor alle verwante inligting en webontwerpe. Enige ongemagtigde kopiëring of kommersiële gebruik van inhoud verkry vanaf eBuy7.com is streng verbode, en 7datasources behou hom die reg voor om regstappe te neem in die geval van sodanige aktiwiteit.6. skakeleBuy7.com mag wel skakels na ander webwerwe bevat, maar 7datasources het nie beheer oor sulke webwerwe en hulpbronne wat deur daardie webwerwe verskaf word nie. Wees versigtig met die bepalings en voorwaardes en / of privaatheid van sulke werwe voordat u sulke webwerwe gebruik. 7datasources onderskryf nie en is nie verantwoordelik vir die geldigheid van enige inhoud, advertering, diens, produkte of inligting vanaf genoemde skakelwebwerwe nie. U erken dat 7datasources nie verantwoordelik of direk of indirek verantwoordelik is vir enige skade of verlies wat veroorsaak word deur enige inhoud, advertering, diens, produk of inligting op die skakelwebwerwe nie.


7. hef7.1 Toegang tot en die gebruik van eBuy7.com sowel as registrasie as 'n gratis lid is gratis. 7datasources behou die reg voor om die heffingsklousule te verander sonder vooraf kennisgewing en sou die gewysigde klousule onmiddellik op eBuy7.com plaas.
7.2 7datasources lewer sekere dienste aan gebruikers wat 'n spesifieke registrasieproses en / of verifiëringsproses ondergaan het en ooreengekom het om vir sulke dienste te betaal ("Premium Services" soos advertensie-, handel- of lidmaatskapdienste). Die gebruik van sekere dienste of funksies van eBuy7.com wat deel uitmaak van 'n Premium Service word bykomend tot hierdie bepalings en voorwaardes onder bykomende bepalings en voorwaardes onder afsonderlike ooreenkomste gereguleer.
7.3 Let daarop dat ons nie verantwoordelik is vir alle hardeware, sagteware, diens en ander koste wat u aangaan tydens die toegang tot ons webwerf- en internetgebaseerde data op ons bedieners nie. 7datasources behou die reg voor om die dienste en / of funksies te eniger tyd sonder kennisgewing te verander of te staak, tydelik of permanent.8. Geskilbeslegting8.1 In die geval dat enige gebruiker 'n klag, verdeeldheid of dispuut het met 'n party by 'n transaksie of ander gebruikers, erken en aanvaar hy / sy dat 7datasources die reg het (maar nie die verpligting nie) om die klagte te aanvaar en te hanteer, is die wanorde , of twis met jou magtiging. U moet materiaal verskaf wat gebruik kan word as 'n afskrikmiddel teen die klagte, verdeeldheid of geskil op 'n spesifieke tydstip wanneer u die kennisgewing per e-pos of op enige ander manier van eBuy7.com ontvang, anders sou 7datasources die klagte, verdeeldheid, of dispuut na eie goeddunke met sy onafhanklike oordeel, waar die resolusie vir u ongunstig sou wees. 7datasources mag die gebruik van diens beperk, opskort of beëindig of u toegang tot eBuy7.com weier indien daar 'n oortreding is van die items van hierdie ooreenkoms en ander bepalings, regulasies en beleide vir die gebruik van enige diens.
8.2 U erken en belowe dat (a) die vermoë om 'n uitspraak en / of die hantering van 'n klagte, verdeeldheid of geskil beperk is, (b) geen lasbrief gemaak sal word dat die resultate aan u vereistes, afwagting of hoop sal voldoen nie. , (c), en 7datas bronne sal in geen geval aanspreeklik wees vir die uitspraak of uitspraak nie. Dit is die reg van 7dat die bronne besluit om deel te neem aan die hantering van die klagte, verdeeldheid of geskil.
8.3 U stem in om 7-databladsye onmiddellik in kennis te stel van enige inbreuk of skending van u wettige regte deur die gebruik van die Diens en om die nodige bewyse te lewer. U is aanspreeklik vir die egtheid en wettigheid van u daad.
8.4 As die lid enige bepalings van hierdie Ooreenkoms of ander bepalings, regulasies en beleide vir die gebruik van 'n diens oortree, volgens die wettig effektiewe uitsprake of bevele van die volkshof, of 7datasources se vermoede uitsluitlik beoordeel, word 7datasources behou die reg voor om die rekords van sodanige oortreding op die webwerf te publiseer en ander toepaslike behandelings te doen, insluitend maar nie beperk tot die beëindiging van die diens nie, en die verbod op die gebruik van eBuy7.com permanent.9. beëindiging9.1 7datasources die reg weerhou om u gebruik van Diens tydelik of permanent te beëindig of u toegang tot eBuy7.com te weier om een ​​van die volgende redes waar u:
(a) Gebruik eBuy7.com vir bedrieglike of onwettige aktiwiteite, of oortree enige toepaslike wetgewing, regulasies of riglyne, of is besig met aktiwiteite wat die regte van 7datasources of ander kan benadeel.
(b) Gebruik eBuy7.com om vals inligting in verband met u lidrekening of spam-boodskappe te stuur of te verstrek of om dieselfde produkinligting herhaaldelik te publiseer.
(c) Plaas enige materiaal aan lede wat nie verband hou met internasionale handel of sake-samewerking nie.
(d) Naboots of onregmatig die naam van 'n ander persoon of maatskappy gebruik om inligting te plaas of sake van enige vorm te doen.
(e) Onderneem enige skema om die integriteit van die rekenaar of netwerke wat deur eBuy7.com en / of enige ander gebruikers gebruik word, te ondermyn en probeer om ongemagtigde toegang, gebruik, wysiging of beheer van sodanige rekenaarstelsels of netwerke te verkry.
(f) Dokumente of materiaal wat enige rekenaarvirusse of ander vernietigende toestelle en kodes bevat wat die sagteware- of hardeware-stelsel, data of persoonlike inligting beskadig, inmeng of onderskep, plaas of oordra.
(g) Verkry op enige manier eBuy7.com-lid se gebruikersnaam en / of wagwoord.
(h) Dra die diens van eBuy7.com oor (insluitend maar nie beperk nie tot die lid se gebruikersnaam en wagwoord) of relevante besigheidsinligting verkry vanaf eBuy7.com in enige vorm.

9.2 7datasources behou die reg voor om u Diens te beëindig, u gebruik van Diens te weier of u toegang tot eBuy7.com te eniger tyd te weier, om enige rede, na goeddunke, met of sonder kennisgewing. As u gebruik van die diens gehef word, is ons daarop geregtig om dit op grond van redelike vermoede en kennisgewing per e-pos te doen, en is ons nie verantwoordelik vir die gevolge (insluitend enige verlies of skade) van die aksies nie.
9.3 U kan nie (a) die webwerf of die Diens gebruik nie, (b) inligting op die webwerf plaas, verskaf, stuur of publiseer nie, (c) ander toelaat om inligting op die webwerf te plaas, verskaf, stuur of publiseer op namens u. U registrasie-inligting of enige ander inligting wat u verskaf het, sal uitgevee of weggegooi word. Ons behou die reg voor om u regsverantwoordelikhede na te kom vir u wetsoortreding of ooreenkoms.10. Aanspreeklikheidsvoorbehoud10.1 eBuy7.com is nie aanspreeklik vir onderbreking aan die diens direk of indirek as gevolg van goddelike dade, hardeware-wanfunksionering, sagteware-verwante probleme, telekommunikasie, elektriese foute, stakings, arbeidsgeskille, onluste, oorlog, regeringsaksies, menslike foute of ander struikelblokke. Die dienste wat u op eBuy7.com beskikbaar het, kan foute bevat en ons diens is onderhewig aan periodes van onderbreking. Terwyl 7datasources sy bes doen om die dienste wat op eBuy7.com beskikbaar is, te onderhou, kan 7datasources nie verantwoordelik gehou word vir enige foute, gebreke, verlore winste of ander gevolglike skade as gevolg van die gebruik van hierdie webwerf nie.
10.2 7datasources lewer die dienste op eBuy7.com "soos dit is", sonder enige waarborge. Alle uitdruklike waarborge en alle geïmpliseerde waarborge, insluitend waarborge vir verkoopbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel, en die nie-skending van eiendomsreg word hiermee van die grootste mate deur die wet toegelaat, van die hand gewys.
10.3 In geen geval sal 7datasources aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, gevolglike, spesiale en voorbeeldige skade, of enige skade wat ook al voortspruit uit die uitvoering van eBuy7.com of die gebruik van dienste wat deur hierdie webwerf gelewer word, selfs nie as eBuy7.com in kennis gestel is van die moontlikheid van sulke skadevergoeding.
10.4 eBuy7.com is vertaal in Japannese, Franse, Spaanse, Duitse, Portugees, Italiaanse, Russiese, Koreaanse, Arabiese en Indiese weergawes deur vertaalprogrammatuur. 7datasources is nie verantwoordelik vir die verskil tussen Engelse weergawe en bogenoemde ander taalweergawes van die webwerf nie. As daar konflik is, sal die Engelse weergawe geld.
10.5 As u ontevrede is met eBuy7.com of enige gedeelte daarvan, sal u eksklusiewe oplossing wees om die webwerf te gebruik.
10.6 7datasources besit alle wetlike regte, titel en belang in en aan die Diens, met inbegrip van enige intellektuele eiendomsregte wat in die Diens bestaan ​​(of hierdie regte toevallig geregistreer is al dan nie, en waar ook al ter wêreld die regte bestaan).
10.7 Om aan die wette, regulasies, beleid van ander lande, wat altyd anders is, te voldoen, kan die inhoud effens anders wees as gebruikers toegang tot verskillende lande verkry. 7datasources aanvaar geen verantwoordelikheid om die vertoon van inligting wat die wette, regulasies en beleid van ander lande oortree, te blokkeer nie.11. Vrywaring van waarborge vir databasis van produkteU stem uitdruklik dat die gebruik van ons databasis op eBuy7.com op u eie risiko is. 7datasources is nie verantwoordelik vir die inhoud wat in hierdie databasis gevind word nie. 7datasources ontken uitdruklik alle waarborge van enige aard, hetsy geïmpliseer, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel en nie-oortreding. 7datasources gee geen waarborg dat ons databasis ononderbroke, tydig, veilig of foutloos sal wees nie.

U erken en stem in dat enige materiaal en / of data wat afgelaai is of andersins bekom is deur die gebruik van die databasis op eBuy7.com, op u eie diskresie en risiko gedoen word. U is alleen verantwoordelik vir enige skade aan u rekenaarstelsel of verlies aan data wat voortspruit uit die aflaai van sodanige materiaal en / of data.

eBuy7.com, 7datasources, sy beamptes, direkteure, eienaars, agente en werknemers, is nie aanspreeklik teenoor u of iemand anders vir enige verlies of besering as gevolg van die gebruik van die aanbiedingsraad of produkte-gids op eBuy7.com, of vir enige besluit wat geneem is nie of optrede wat u neem op grond van die inhoud wat in die aanbiedingsraad of produkte-direkteur vervat is. eBuy7.com, 7datasources, sy beamptes, direkteure, eienaars, agente en werknemers, is nie aanspreeklik teenoor u of iemand anders vir enige direkte, gevolglike, spesiale, toevallige, indirekte of soortgelyke skade nie, selfs al word u in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade, wat spruit uit die gebruik of die onvermoë om die diens te gebruik.

Sommige jurisdiksies laat sekere waarborge nie toe nie, daarom is sommige van die bogenoemde uitsluitings moontlik nie op u van toepassing nie.


12. SekuriteiteBuy7 neem streng sekuriteitsbeleide goed. As enige lid ons sekuriteitsbeleid sou bemoei, sal hulle tydelik of permanent verbied word om eBuy7.com en sy verwante dienste te gebruik. Boonop sal inligting wat deur ander lede gepubliseer is, nie beskikbaar wees vir lede wie se toegang tot eBuy7.com beëindig is nie.


13. vrywaringU stem daartoe in om eBuy7.com, 7datasources, sy beamptes, direkteure, eienaars, agente en werknemers skadeloos te stel en te hou, ongeag enige eis of eis, insluitende redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruit uit u gebruik van die Aanbodraad of Produkgids op eBuy7.com, die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes deur u, of die oortreding deur u, of 'n ander gebruiker van die Aanbodraad of Produkgids op u rekenaar, van enige intellektuele eiendom of ander reg van enige persoon of entiteit. 7datasources behou die reg voor om op eie koste die uitsluitlike verdediging en beheer van enige aangeleentheid te aanvaar wat deur u vrywaar.